вселена

 

 

 

 

Духовното подмладяване

 В няколко броя ще ви предложим част от забележителните мисли на Учителя Петър Дънов за възможностите на човека да се бори с времето и болестите, да остане млад – духовно и физически

 

 Докато живеят в старото хората се движат в една и съща мисъл. Те казват: човек се остарява и умира. После пак се ражда, остарява и умира. В последно време учените заговориха за подмладяване на човека - без да умира отново да се ражда. Това подмладяване става чрез присаждане на животински жлези. Учените не подозират даже. че има духовен начин за подмладяване на човек. Всъщност подмладяването е вътрешен, психически процес. В мозъка, в симпатичната нервна система, има особени жлези, с които човек не знае да манипулира. Съвременните учени не знаят още на тези жлези. Един ден, когато научат ролята им, те ще могат да ги използват съзнателно, като средство за подмладяване.
"Царският път на душата''2, "С человечески езици" стр. 165

 Човек остарява, понеже в организма му не става вливане на енергия. В организма на младия има постоянно втичане на енергия от природата. Който може да хармонира, да съгласува в себе си на втичането и изтичането, той може да се подмлади, да придобие Вечния живот. При това положение колкото се влива в него, толкова и ще изтича.
"Посока на растене "*, "Облагородяване на сьрдцето " стр. 20

 Въздухът е склад на Божествени енергии. Животът е складирал там своите енергии, най-големият склад в който животът е складирал енергиите си.
ООК14. Лекция от Учителя, дърз/сана на 6 януари, 1932 г. София..

 Казвате: Де е онзи свят? - Горе е. Не е много далеч. Няколко километри нагоре е. Къде е '? Рибата пита: Де са хората? Тя не ги вижда. - Вън от вас са те. Те живеят в една среда по-рядка от водата. - Ами дишат ли и те като нас? Следователно има същества, които седят и по-високо от хората. Те не дишат въздух, но дишат етер. Рибите дишат с хриле, хората дишат с дробове, а има същества по-високостоящи от хората, които дишат с особени органи, т. е. те дишат чрез своите чувства или чрез своята симпатична нервна система. Те не дишат с дробове, но със своя слънчев възел. Та, когато казваме, че човек трябва да живее правилно, ние имаме пред вид, че той трябва да започне още сега да се.учи да диша със своята симпатична нервна система. Защото като мине през физическия свят, той ще навлезе в полуфизическия свят, в свят, дето ще престане да диша с дробовете си. Той ще диша чрез чувствата си. Та когато обичате, вие развивате своите бъдещи дихателни органи. Ако. не обичате, вашата бъдеща дихателна система ще остане неразвита. В това седи вашето нещастие. Ето защо има смисъл да обичаш и да бъдеш добър. Всичко това ще стане причина за развиване на онези органи, които са сега в зачатък. Както едно време са били зачатъчно състояние, нашите дробове, така сега нашата симпатична нервна система е зачатък на бъдещите дихателни органи. За в бъдеще дробовете ще се изменят и ние ш,е дишаме по друг начин.
Сега новата философия седи в това, че нещата ще придобият друг смисъл. Тогава ще мислите дали това е вярно или не. Вие можете да се съмнявате, а можете и да вярвате. Това нищо няма да ви ползува. За мене това е безразлично. Всеки от вас в пет минути може да провери дали говоря истината или не. И за мен пет минути са достатъчни да проверя дали вие сте възприели това, което говоря или не сте го възприели. Ако вие сте възприели нещата и влезете в хармония с цялото и станете уд от цялото, вие ще станете проводник на Божествените истини. Като ви говоря за светлината, аз ви говоря като едно благо, което Бог е създал, но има една опасност криво да разберете това, което можете да разберете, то е в приложението на светлината. И от най-стари времена и до сега светлината внася в човека един мек
поглед. Сега да го обясня по-добре. В природата има една постоянна обмяна. Тази обмяна става и със светлината, и с въздуха, който хората възприемат. Това е вторият метод - методът на светлината, Божественият метод. Въздухът служи за емблем. Най-първо чрез дробовете си човек ще възприеме чистия въздух. Като влезе в организъма, той ще окисли кръвта, ще я пречисти. И после отново ще излезе навън, като нечист въздух. Значи, каквото приеме чрез дробовете си, нищо от него няма да се задържи, ще се изхвърли навън и тогава дробовете-ще останат съвършено празни. След това ще настъпи вторият момент: Възприемане на чист въздух, и отново изхвърлянето му навън като нечист. Така ще се отплатите за това, което сте приели от въздуха. Има много системи за дишането, много правилни и неправилни. Всички методи за дишането са хубави, но в тях липсва един съществен елемент. Има наука за дишане на индусите, но и в нея липсва нещо. В него липсва волевото дишане. Този метод на индусите е придружен с големи противоречия: Големи печалби има, но и големи загуби. В този начин на дишане стават големи кризи. Тези методи са упражнявани от индусите с хиляди години, вследствие на което те имат големи постижения. Каквито и колкото да са добри тези методи, те не са добри за европейците. Те дават големи жертви. Европейците нямат преживяванията на индусите. Един метод за дишането е следният: След като приемете в дробовете си чистия въздух, и го задържите 15-20-30 секунди, трябва да кажете в себе си положителните думи: Господи, заради голямото благо, което си ми дал. аз съм готов да изпълня Твоята Воля. Тези трептения, които излизат чрез въздуха, отиват в пространството и се хроникират. И това, което си приел от въздуха, образува се една реакция. И тогава приетата сила от въздуха се нагажда в организма. И съществата от другия свят като ви слушат и те ще възприемат тази формула, която за тях е едно благо. Тъй щото едновременно с вас и те ще приемат благото от въздуха. Не само един път трябва да казваш тези думи, но колкото пъти дишаш през деня, все трябва да си служиш с някоя формула. Няколко формули трябва да употребява човек при дишането.
6-та неделна беседа от Учителя, държана на 21-ми октомври 1935 г. 10 ч. София, Изгрев

Има една прана, която се усвоява през лявата ноздра, и друга, която се усвоява през дясната. През лявата се приема магнетичното течение, което има връзка със слънчевия възел и се нарича слънчево течение. А през дясната ноздра се приема електричното течение, което има връзка с главния мозък и се нарича лунно течение. Първото има връзка със сърцето, а второто - с ума. Когато искаме да развием повече сърцето, то приемаме през лявата ноздра и изпущаме през дясната. А когато искаме да развием повече ума. приемаме въздух през дясната и изпущаме през лявата. Това правим, за да установим равновесие между ум и сърце, а също и между електричество и магнетизъм. И когато сменяме дишането - ту през лявата, ту през дясната ноздра, уравновесяваме двете течения.
"Акордиране на човешката душа ". том 2, изд. Бяло Бр., Соф. 2000 г., стр. 195

Когато искате да поемете дълбоко въздух, затворете дясната ноздра на носа си и поемете въздуха през лявата ноздра. След това затворете и лявата ноздра, като задържате въздуха известно време и дробовете си. После отворете дясната ноздра и бавно изпущайте въздуха навън. По този начин ще се образуват две противоположни течения в дробовете ви, които отговарят на двете течения в живота. Когато сте неразположени или смутени вътрешно, правете тези упражнения за дишане, като се свързвате с Божественото съзнание.
"Форми в Природата", ООК. Соф. 1938 г., стр. 28-29

Я станете всинца прави. Ще затворите дясната ноздра с левия пръст, ще поемете въздух и ще броите до четири. Ще задържите въздуха и ще броите до 16, ще издишате навън през дясната ноздра и ще броите до 8. Четири приемане, 16 задържане, 8 издишане, приемане с дясната ноздра, издишане с лявата. Туй упражнение ще го правите, понеже аз участвам. Направете го всички, не се обленявайте. Никога няма да имате по-добри условия да го правите. Ще го правите два пъти на ден - сутрин и вечер. Ще пристъпите към някои малки работи. Потребни са известни упражнения.
"Вътрешният господар7', ООКгод 19, том 2, изд. Алфадар, стр. 237-238

Сега при дишането, когато приемате въздуха, дръжте мисълта си. Приемате въздуха, значи въздухът който иде от слънцето, тази енергия, приемате я дълбоко в дробовете, мислете върху това. А след това издишате, то е повръщане към Бога. От периферията на живота се връщаме към Бога. При туй връщане човек трябва да каже нещо. Какво ще кажеш сега като дишаш? - Да кажем искаш да вдишваш, мисли за Любовта. А като издишаш мисли за Божията Любов. Три канала има в гръбначния стълб. Два канала са отворени, през които хората дишат и оттам вървят теченията. Горе, в големият мозък и в симпатичната нервна система (има) трети един канал, той е каналът на Истината, който в съвременните хора е затворен. Всичкото зло е там. Ако този канал се отвори, то е по средата. Влиза в мозъка, оттам минават теченията и трябва да минат в предната част на челото и в горната част на главата. Тогава човек придобива туй космическото съзнание. Този човек придобива съвсем друг изглед, съвсем друга сила се представя, понеже сега само двата канала са отворени. Единият канал в жените е повече развит, а другият канал в мъжете е повече развит. Третият канал е който децата трябва да развият. Дете е туй. което се ражда в нас. Новото, което постоянно се ражда, те са нашите деца. Всичките възвишени мисли, които идват в нас. те са нашите деца. те трябва да развиват тия течения. Запушеният канал е каналът на Истината. Когато се отвори този канал, ние ще бъдем свободни.
13 лекция ла Общия окултен клас, държана от Учителя на 29 декември 1937 г.. сряда. 5 ч. с. София - Изгрев.

Искате ли да имате бързи резултати, преди всичко вие трябва да мислите, да чувствате и да постъпвате право. Когато човек изпадне в тежко, в лошо състояние, при което мисълта му се помрачава, чувствата му огрубяват, нека направи следното упражнение: поставяне дланите на ръцете една срещу друга. при което се допират върховете на пръстите. Лявата ръка се тегли по дланта на дясната до края на китката, след което се изправя в положение на прав ъгъл с дясната ръка, без да се прекъсва движението. Дясната ръка се поставя върху лявата (при това положение и двете ръце са хоризонтално). Сега дясната ръка се тегли, хлъзга над лявата до края на средния пръст. Най-после и двете ръце се поставят с дланите си една срещу друга, както при започване на упражнението. Същото упражнение се прави и с дясната ръка. Направите ли това упражнение няколко пъти, всички лоши състояния от вас ще изчезнат. В него се крие известна житейска философия.

Като давам това упражнение, искам да обърна вниманието ви на следното нещо: хлъзгането, изправянето на ръката и оставянето и върху другата трябва да става без прекъсване. Природата не обича прекъсванията. Всяко прекъсване на движенията води след себе си нарушения, изключения в хармонията на природата. Тия нарушения могат да се изправят, хармонията на природата може да се възстанови, но за това се изисква дълго време. Всеки може да скъса едно въже. но всеки не може да го поправи. Време и майстор се изискват, докато поправят въжето, докато го възстановят в първоначалния му вид. Като правите упражнението ту с дясната, ту с лявата ръка, вие се поляризирате. Ако спазвате правилата, ще видите, че Божествената наука разполага с ред формули, които правилно

УПРАЖНЕНИЕ
Пра
ви, гръбначния стълб изправен.
1. Вдишване през лявата ноздра (дясната затворена) - броим до 4.
2. Задържане на въздуха, броим до 16, двете ноздри затворени.
3. Издишване през дясната ноздра и броим до 8 (лявата затворена).
4. Вдишване през дясната ноздра (лявата затворена) - броим до 4.
5. Задържане на въздуха, броим до 16, двете ноздри затворени.
6. Издишваме през лявата ноздра и броим до 8 (дясната затворена).
Целия цикъл 1-2-3-4-5-6 се повтаря няколко пъти(примерно 5-6) пъти без прекъсване, сутрин и вечер.

 

 назад